مصطفی منبری

داستانک های ۲۹ ثانیه ای که هر روز می نویسم

داستانک
21 پست
توسعه
12 پست
تخیلی
2 پست
پزشکی
4 پست
نشانی
آدم حیوانی‌ست که می نویسد و نوشتن نشانی جاویدان آدمی‌ست