سرسام

دو کرم ، مدت ها بود باخوردن تنه ی یک درخت سیب ، شکم شان را سیر می کردند .


کرم های محتاج به غذا ، میزبان دست و دل بازی پیدا کرده بودند . این عالی بود .


ولی کرم ها سر این قضیه که درخت ، کدامیک از این دو کرم را بیشتر ترجیح می دهد ، اغلب بگو مگو داشتند .


آنها در مورد اینکه درخت ، به کدام کرم واقعا حق می دهد که از او تغذیه کند ، به همدیگر حسادت می کردند .


درخت بیچاره اما ، هرشب خواب باغبانی با مخزن سمپاش را می دید ./ 0 نظر / 28 بازدید